1 1 1 1 1

15. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo


U utorak,  30.januara ove godine u zgradi Općine Novo Sarajevo – I sprat, velika sala, ulica Zmaja od Bosne broj 55, sa početkom rada u 15:00 sati održat će se 15. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo. 

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo:
 2. Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća,
 3. Informacija o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica Općinskog vijeća,
 4. Prijedlog rješenja o dodjeli i preuzimanju gradskog građevinskog zemljišta,
 5. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendije,
 6. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Komisije za poslove iz stambene oblasti Općinskog vijeća Novo Sarajevo,
 7. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Komisije za poslove iz stambene oblasti Općinskog vijeća Novo Sarajevo,
 8. Prijedlog Odluke o kriterijima za korištenje sredstava u saradnji sa bankama - kreditna linija za podsticaj zapošljavanja privrednim subjektima u 2018. godini,
 9. Prijedlog Odluke o imenovanju Organizacionog odbora za obilježavanje Dana Općine Novo Sarajevo – 16. maj 2018. godine,
 10. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje objekta bivše škole „Isa–beg Ishaković“ Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“,
 11. Prijedlog programa obilježavanja i Plan utroška sredstava za provođenje aktivnosti po Kalendaru za 2018. godinu,
 12. Prijedlog Cjenovnika o visini naknade za postavljanje naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama na području Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu,
 13. Prijedlog Programa edukacije i obuke o zaštiti okoliša Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu,
 14. Prijedlog Plana korištenja javnih površina na području Općine Novo Sarajevo za 2018. godine,
 15. Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbjednost saobraćaja na područjuOpćine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period oktobar-decembar 2017. godine,
 16. Informacija Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo o stanju nezaposlenosti na području Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu,
 17. Informacija o funkcionisanju javnog gradskog saobraćaja na području Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu,
 18. Informacija o stanju snabdijevanja prirodnim gasom na području Općine Novo Sarajevo,
 19. Informacija o stanju elektrodistributivne niskonaponske podzemne i niskonaponske zračne mreže i snabdijevanje električnom energijom na području Općine Novo Sarajevo,
 20. Vijećnička pitanja i inicijative.