Teritorija Općine Novo Sarajevo zauzima centralni dio Sarajevskog polja, i administrativni je te poslovni, kulturni, obrazovni i trgovinsko uslužni dio grada Sarajeva.

  

 

DSC_0616
DSC_0650
hum
IMG_0059
IMG_0081
IMG_0082
IMG_0138
IMG_0161
IMG_0162
IMG_4500
IMG_5002
NovoSarajevo
panorama 100
panorama 101
panorama 102
panorama 103
panorama
Park zaljubljenih II
Picture 130
Picture 146
Picture 214
Picture 218
Picture 258
stadion fk zeljeznicar grbavica
šetnica II
šetnica
Untitled_Panorama1 copy
Untitled_Panorama1
Untitled_Panorama8
Untitled_Panorama18
Untitled_Panorama19 copy
Untitled_Panorama19
Untitled_Panorama31
Untitled_Panorama43
Untitled_Panorama45
Untitled_Panorama85
Untitled_Panorama110
Untitled_Panorama150
Untitled_Panorama153
Untitled_Panorama154 copy
Untitled_Panorama166
Untitled_Panorama1214
Untitled_Panorama1215
Untitled_Panorama1574
Untitled_Panorama1970
Previous Next Play Pause
DSC_0616 DSC_0650 hum IMG_0059 IMG_0081 IMG_0082 IMG_0138 IMG_0161 IMG_0162 IMG_4500 IMG_5002 NovoSarajevo panorama 100 panorama 101 panorama 102 panorama 103 panorama Park zaljubljenih II Picture 130 Picture 146 Picture 214 Picture 218 Picture 258 stadion fk zeljeznicar grbavica šetnica II šetnica Untitled_Panorama1 copy Untitled_Panorama1 Untitled_Panorama8 Untitled_Panorama18 Untitled_Panorama19 copy Untitled_Panorama19 Untitled_Panorama31 Untitled_Panorama43 Untitled_Panorama45 Untitled_Panorama85 Untitled_Panorama110 Untitled_Panorama150 Untitled_Panorama153 Untitled_Panorama154 copy Untitled_Panorama166 Untitled_Panorama1214 Untitled_Panorama1215 Untitled_Panorama1574 Untitled_Panorama1970
 

Općina je osnovna jedinica lokalne samouprave. Svaka općina ima statut koji mora biti u skladu sa Ustavom kantona, Ustavom Federacije, Ustavom kantona i federalnim i kantonalnim zakonima.

Statutom Općine Novo Sarajevo se bliže uređuju slijedeča pitanja:

- pravo na lokalnu samoupravu
- ostvarivanje i zaštita ljudskih prava i osnovne slobode
- ostvarivanje saradnje sa ombdusmenima
- samoupravni djelokrug Općine
- organi općinske vlasti
- općinski viječnici
- ovlašćenja i način rada organa uprave Općine
- oblici neposrednog učešća građana o odlučivanju o lokalnim poslovima
- mjesna zajednica
- organizacija i rad lokalne uprave
- oblici saradnje sa drugim općinama i udruženja u zajednicu i saveze
- financiranje i imovina lokalne samouprave
- upravni nadzor
- postupak za donošenje i promjenu Statuta
- druga pitanja od značaja za rad Općine i ostvarivanje lokalne samouprave

Općina u okviru samoupravnog djelokruga, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pojedina oblast, obavlja naročito slijedeće poslove:

- osigurava uslove i preduzima sve potrebne mjere za dosljedno poštivanje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, u skladu sa Ustavom
- osigurava lokalne potrebe stanovništva u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, radu i zapošljavanju, socijalnoj zaštiti, kulturi, fizičkoj kulturi, sportu, i zaštiti i unapređenju životne okoline
- osigurava uslove za razvoj pojedinih djelatnosti od značaja za Općinu
- vodi urbanističko-stambenu politiku od značaja za Općinu i njen razvoj
- upravlja Općinskom imovinom
- osigurava obavljanje komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti
- osigurava i razvija lokalnu infrastrukturu
- osigurava uslove rada lokalnih radio i TV stanica, u skladu sa zakonom
- vodi brigu o turističkim resursim Općine
- uređuje i stvara uslove za racionalno korištenje i upravljanje građevinskim zemljištem i poslovnim prostorima
- osigurava uslove za ostvarivanje mjesne samouprave
- osniva javne ustanove i druga pravna lica od interesa za Općinu
- osigurava javni red i mir
- obavlja upravne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine i prenesene upravne poslove u skladu sa zakonom i Statutom
- osigurava uslove za zaštitu imovine i lica od elementarnih nepogoda
- vodi posebnu brigu o zaštiti prava šehitskih porodica i porodica poginulih boraca RVI i JOB-a
- ostale poslove predviđene zakonom i drugim propisima

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga, u skladu sa zakonom, povjeriti gradu, ustanovama, privrednim društvima, drugim pravnim licima i samostalnim privrednicima osnovanim radi obavljanja javnih službi, o čemu odluku donosi Općinsko Vijeće.

Organi općinske vlasti su:

Zakonodavno-normativna vlast : 
Općinsko vijeće

Izvršna vlast :
Općinski Načelnik i službe za upravu

/ Sudska vlast je regulisana posebnim zakonom, a za područje općine se osniva općinski sud, pred kojim građani ostvaruju svoja prava i interese. /