PočetakInfoAdministracijaServisInteractiveMapa SarajevaKontaktRSS feed
 Općina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55 tel.: centrala 492 100; fax: 644 559                   Nedjelja, 20.4.2014. godine   

Javni oglasi
Statut Općine
Servis građana
Primjedbe i prijedlozi
Informacije
Općinska uprava
Javnost informacija
Javne nabavke
Odluka
o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz granta za projekte iz sporta

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Sl. novine Federacije BiH'', br. 49/06), člana 18. stav 1. alineja 4. Statuta Općine Novo Sarajevo (''Sl. novine Kantona Sarajevo'', broj 12/06) i člana 15. stav 1. alineja 9. Odluke o izvršavanju budžeta Općine Novo Sarajevo za 2008. godinu, (''Sl. novine Kantona Sarajevo'' broj 39/07) Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 37. sjednici održanoj dana 29.5.2008. godine donijelo jeO D L U K U
O KRITERIJIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE
SREDSTAVA IZ GRANTA ZA PROJEKTE IZ OBLASTI SPORTAI OPĆE ODREDBE:

Član 1.
Ovom Odlukom se utvrđuju kriteriji, način i postupak raspodjele sredstava ( Grant namijenjen za projekte iz oblasti spora), u iznosu od 50.000,00 KM, ekonomski kod 6143, Program projekata za kulturu, obrazovanje i sport, na razdjelu jedinstveni općinski organ u budžetu Općine Novo Sarajevo za 2008. godnu.
Odlukom se propisuje formular za aplikaciju projekta na Javni poziv i njegova sadržina.

Član 2.
Sredstva iz člana 1. ove Odluke dodjeljuju udruženjima, klubovima, sportskim društvima i drugim subjektima koji su registrovani u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području općine Novo Sarajevo, a čiji projekti su kandidovani za finansiranje iz budžeta Općine Novo Sarajevo i realizuju se u interesu i na području općine Novo Sarajevo.
Sredstva se mogu dodijeliti i udruženjima čije je sjedište na teritoriji druge općine, pod uslovom da se projekat koji se aplicira realizje u interesu općine i u potpunosti na području Općine Novo Sarajevo.

Član 3.
Sredstva se dodjeljuju na osnovu Javnog poziva.
Javni poziv za raspodjelu sredstava iz člana 1. ove Odluke se objavljuje u sredstvima informisanja i na zvaničnoj web stranici Općine Novo Sarajevo najkasnije 15. dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Javni poziv za raspodjelu sredstava traje 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

Član 4.
Odabir projekata za finansiranje iz budžeta vrši Komisija koju imenuje Općinski načelnik.
Komisija ima predsjednika, sekretara i tri člana.
Jedan član Komisije se imenuje iz reda državnih službenika Službe za privredu i finansije.
Sekretar se bira iz reda državnih službenika Službe za društvene djelatnosti.
Sekretar Komisije vrši stručne, administrativne i druge poslove za potrebe Komisije.

Član 5.
Mandat članova Komisije traje do okončanja postupka po raspisanom Javnom pozivu.
Članovi Komisije se mogu promijeniti u toku trajanja mandata odlukom Općinskog načelnika.

Član 6.
Sredstva iz člana 1. Odluke raspoređuju se prvenstveno udruženjima, klubovimima i sportskim društvima čiji se projekti odnose na:
-organizovanje i provođenje sportskih manifestacija djece, omladine i odraslih za koje je iskazan interes ove Općine,
-sportske programe i sadržaje za zadovoljavanje potreba građana i udruženja sa posebnim potrebama u Općini Novo Sarajevo,
-programe za pripremanje, organizovanje i provođenje sportskih takmičenja,
-edukaciju, sportski odgoj i obrazovanje djece i omladine,
-aktivnosti koje promovišu, amaterizam, volontarizam i timski rad u sportu.

Član 7.
Udruženja, klubovi, sportska društva i drugi subjekti podnose prijavu na Javni poziv.
Prijava se podnosi putem Službe za društvene djelatnosti Općinskom načelniku.
Zahtjev treba da sadrži:

-rješenje o registraciji (ovjerena kopija),
-identifkacioni broj,
-transakcijski račun,
-kratak opis udruženja sa podacima o prethodno realizovanim projektima i kvalifikaciji
kadrova koji implementiraju projekat (odgovorne osobe, saradnici, volonteri,)
-projekat kojim organizacija aplicira za dodjelu sredstava, sa jasnom definicijom ciljne grupe i
očekivanim rezultatima, te specifikacijom troškova za realizaciju,
-uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (Poreska uprava),
-uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlene (ukoliko ima zaposlenih).

Član 8.
Udruženja kojima su dodijeljena sredstva po Javnom pozivu za prethodnu godinu, prilažu izvještaj o realizaciji projekta sa obrazloženjem o eventualnim odstupanjima, kao i finansijski izvještaj u skladu sa važećim propisima.
Ukoliko udruženje ne dostavi tražene izvještaje, ne može učestvovati u raspodjeli sredstava za godinu u kojoj se sredstva dodjeljuju.

Član 9.
Aplikant može konkurisati na ukupan iznos cijene projekta ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan naznačiti u zahtjevu.

Član 10.
Radi lakšeg metodološkog pristupa kojim će Komisija izvršiti pravičnu selekciju projekta, propisuje se obrazac za aplikaciju.
Obrazac se sastoji iz dva dijela.

Prvi dio obrasca popunjava ovlašteno lice udruženja – aplikanta i sadrži:
-puni naziv udruženja,
-status, datum, broj i mjesto registracije,
-sjedište udruženja, (ulica, mjesto, telefon, fax, e-mail, web stranica),
-identifikacioni broj,
-transakcijski račun,
-ime i prezime osobe odgovorne za provođenje projekta,
-kratak opis udruženja,
-kratak opis projektne ideje,
-iznos sredstva potreban za finansiranje ili sufinansiranje projekta,
-informacija o projektima koje je do sada finansirala/sufinansirala Općina Novo Sarajevo,
-informacija o učestvovanju u manifestacijama oblježavanja datuma i događaja od značaja za
Općinu Novo Sarajevo, državnim i međunarodnim takmičenjima,
-način na koji će udruženje informisati javnost o aktvnostima realizacije projekta,
-za projekte koji su planirani da se realizuju u školama navesti broj i datum pismene saglasnosti
direktora škole,
-broj i datum uvjerenja o izmirenim poreskim obavezama i doprinosima,
-rubriku OSTALO u kojoj se upisuju dodatne informacije o projektu koje su od važnosti za
odlučivanje Komisije, koje na drugom mjestu nisu pomenute,

Drugi dio obrasca popunjava Komisija i on sadrži:
-naznaku da li se projekat podržava u cjelini ili dio projekta,
-ako se podržava dio projekta, naznaku tačnog naziva dijela projekta koji se podržava,
-ocjenu projekta u brojkama (na osnovu skale ocjenjivanja po kriterijima utvrđenih ovom
Odlukom) koju popunjava Komisija nakon izvršenog vrednovanja projekta,
-naznaku da se odbija projekat (popunjava se u slučaju da nije popunjena rubrika br.1.),
-rubriku sa detaljnim obrazloženjem za odbijanje (popunjava se u slučaju odbijanja),
-rubriku OSTALO za dodatna mišljenja i obrazloženja vezana za projekat od važnosti za
odlučivanje Komisije, a njihovo vrednovanje nije propisano predviđenim kriterijima,
-potpise predsjednika Komisije i svih članova pojedinačno.

II KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

Član 11.
Općinski načelnik vrši odabir projekata na osnovu prijedloga Komisije koji je sačnjen u skladu sa sljedećim kriterijima:

a) Pozitivni kriteriji:

1.vezanost projekta za oblast navedene u članu 6. ove Odluke,
2.udruženje ima kvalifikovano članstvo za realizaciju projekta,
3. jasna definicija ciljne grupe (kome je namijenjen),
4.očekivani rezultati (efekti na ciljnu grupu),
5.jasna raspodjela odgovornosti –odgovorna osoba, saradnici i volonteri,
6.udruženja koja su učestvovala u obilježavanju značajnih datuma i događaja Općine
Novo Sarajevo, državnim i međunarodnim takmičenjima.

b) Eliminatorni kriteriji:

1.nedostaju formalni uslovi za kandidovanje projekata (nepotpuna ili netačna dokumentacija),
2.projektu nedostaje jasan prikaz rezultata koji se očekuju,
3.aktivnosti koje se planiraju van Općine Novo Sarajevo neće se razmatrati,
4.prijedlog projekta u odgovarajućoj formi, ali nedostaju ključne elementi,
5.aktivnosti predviđene projektom već postoje,
6.projekat je usmjeren na promociju političke stranke,
7.nije pravdan utrošak sredstava za ranije odobrene projekte,
8.nedostaje uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama i doprinosima.

Član 12
Za ocjenu projekata prema pozitivnim kriterijima koristi se skala od 1 do 5 poena za svaki kriterij pojedinačno.
Svaki član Komisije dodjeljuje bodove za svaki od pojedinačnih kriterija.
Konačna ocjena bodova predstavlja zbir bodova svih članova Komisije.

Ukoliko primjena nekog od eliminatornih kriterija nije rezultat ocjene svih članova Komisije pojedinačno, odluka o primjeni eliminatornog kriterija se donosi većinom ukupnog broja članova Komisije.

Član 13.
Komisija donosi prijedlog Odluke rukovodeći se ocjenom projekta na osnovu kriterija propisanih u članu 11. ove Odluke.
U slučaju da dva ili više projekata dobiju isti broj bodova, a raspoloživa sredstva nisu dovoljna za njihovo finansiranje, Komisija većinom glasova vrši odabir projekta za finansiranje.
Komisija je dužna da pripremi prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava i proslijedi Općinskom načelniku u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka Javnog poziva za prijavu projekata.
U slučaju da aplikant prijavi dva ili više projekata, za finansiranje iz budžeta Općine, u obzir će se uzeti samo jedan projekat , o čemu odlučuje Komisija.


III RASPOREĐIVANJE SREDSTAVA

Član 14.
Odluku o raspodjeli sredstava iz člana 1. Odluke Općinski načelnik će putem Službe za društvene djelatnosti objaviti na zvaničnoj web stranici i oglasnoj tabli Općine Novo Sarajevo.
O odluci za dodjelu sredstava Općinski načelnik će putem Službe za društvene djelatnosti informisati svakog aplikanta pojedinačno.

Član 15.
Nakon donošenja Odluke o raspodjeli sredstava i javnog objavljivanja Odluke Općinski načelnik zaključuje ugovor sa udruženjima, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Član 16.
Sredstva će biti doznačena korisniku, nakon potpisivanja ugovora jednokratno ili u ratama, čiji su iznosi i rokovi precizirani zaključenim ugovorom, odnosno, u skladu sa prilivom sredstava.

Član 17.
Udruženja kojima su dodijeljena sredstva za projekte podnose izvještaj o realizaciji Općinskom načelniku najkasnije 30 dana nakon realizacije projekta.

Član 18
Realizacije projekata prati Služba za društvene delatnosti, a kontrolu utroška sredstava Služba za privredu i finansije.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Kantona Sarajevo''.Broj: 01-14-1360/08
Sarajevo, 29.5.2008. godine Predsjedavajući Općinskog vijeća
Nebojša Simić

___________________________OBRAZAC ZA APLIKACIJU
za finansiranje projekta iz granta 6143 za sport


NAZIV PROJEKTA _____________________________________________________
_____________________________________________________

POPUNJAVA UDRUŽENJE/ORGANIZACIJA (čitko, štampanim slovma)

1.Podaci o udruženju:
Puni naziv udruženja: __________________________________________________________
__________________________________________________________

Status, datum ,broj __________________________________________________________
i mjesto registracije __________________________________________________________
__________________________________________________________

Adresa udruženja __________________________________________________________
(ulica, mjesto, telefon, fax, __________________________________________________________
e-mail, web stranica): __________________________________________________________

Identifikacioni broj

Transakcijski račun
kod banke
Ime i prezime osobe odgovorne
za provođenje projekta:

2.Kratak opis udruženja ( realizirani projekti, partneri, broj volontera , zaposlenih i td.)3.Kratak opis projektne ideje (ciljna grupa, metodologija / način rada, vremenski plan
implementacije itd.)


4.Sredstva potrebna za realizaciju projekta ili dijela za koji se aplicira sadržanih po segmentima
i informacija da li je aplikant za dio sredstava aplicirao kod drugog sufinansijera

5.Informacije o projektima koje je do sada su/finansirala Općina Novo Sarajevo (naziv projekta,
ukupan iznos primljenih sredstava, oznaka da li je projekat realizovan)

6. Informacija o učestvovanju u manifestacijama obilježavanja datuma i događaja od značaja za Općinu Novo Sarajevo, državnim i međunarodnim takmičenjima (Vrijeme, mjesto i naziv manifestacije).

7.Na koji način će udruženje informisati javnost o aktivnostima realizacije projekta
8. Broj i datum pismene saglasnosti direktora škole za realizaciju projekta ako se projekat realizuje u školi ili sa učenicima škole9.Broj i datum uvjerenja o izmirenim poreskim obavezama i doprinosima
10.Ostalo (mišljenja i obrazloženja vezana za projekat koja mogu biti od dopunskog značaja)Potpis lica koje je popunilo obrazac i pečat organizacije

________________________________


Datum:____/____2008. godine

POPUNJAVA KOMISIJA1. Projekat podržavamo:
a) u cjelini
b) djelimično:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(tačan naziv dijela projekta koji se podržava)

2. Ocjenu projekta u brojkama:
___________________________________________________________________________

3. Projekat se odbija (obrazložiti razloge odbijanja)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. OSTALO
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


Komisija

1._________________________________

2._________________________________

3._________________________________

4._________________________________

5._________________________________[ Povratak: 37. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2008 ]
press centar
ČESTITKA
Sarajevo, 19.4.2014.
Sretan Uskrs Dalje
ČESTITKA dalje
Obilježavanje Dana MZ Trg heroja dalje
U ponedjeljak, 21. aprila ove godine dalje
developed by daenet