PočetakInfoAdministracijaServisInteractiveMapa SarajevaKontaktRSS feed
 Općina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55 tel.: centrala 492 100; fax: 644 559                   Srijeda, 16.4.2014. godine   

Javni oglasi
Statut Općine
Servis građana
Primjedbe i prijedlozi
Informacije
Općinska uprava
Javnost informacija
Javne nabavke
Informacija
o izvršenju budžeta Općine Novo Sarajevo za period 01.01.-30.09.2004


U skladu sa članom 5. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2004.godinu, kojim je utvrđeno da se Općinsko Vijeće informiše o izvršavanju Budžeta u trećem kvartalu fiskalne godine, sačinjena je i ova informacija koja prezentira događanja i poslovne procese nastale i realizovane tokom posmatranog obračunskog perioda, a sve u cilju pružanja objektivnih i relevantnih informacija o praćenju i izvršavanju Budžeta općine Novo Sarajevo.

Po izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za period I - IX 2004.godine ostvarena je pozitivna razliku između ukupno naplaćenih prihoda i realizovanih izdataka i rashoda u iznosu od 4.614.529,00 KM.

Ukupan prihod u Općini Novo Sarajevo u periodu od I-IX/2004 ostvaren je u iznosu od 10.853.038 KM ili sa 80 % godišnjeg plana, a za izdatke i rashode izdvojeno je 6.238.509 KM ili 46 % godišnjeg plana odnosno 57 % ostvarenog ukupnog prihoda.

Ono što karakteriše ovaj izvještajni period je i dalje prisutna pozitivna tendencija rasta poreznih prihoda ( prije svega prihoda od prodaje nepokretnosti, poreza na imovinu, poreza na prihod od imovine) i prihoda po osnovu naknada za puteve, te usporenija dinamika priliva neporeznih prihoda, tekućih grantova dugih nivoa vlasti, prihoda od pružanja javnih usluga, odnosno nizak nivo izvršenja rashodovne strane budžeta.


I
PRIHODI


Ukupan prihod u ovom izvještajnom periodu, ostvaren je u iznosu od 10.853.038 KM što predstavlja 80 % godišnjeg plana Budžeta i za 5 indexnih poena viši je u odnosu na idealnu dinamiku, a čine ga:

1.Prihodi tekućeg perioda ostvareni u iznosu od 7.369.490 KM što iznosi 68 % ukupno ostvarenog prihoda,
2. Prenesena neutrošena sredstva iz predhodne godine u iznosu od 3.483.548 KM što iznosi 32 % ukupno ostvarenog prihoda za devet mjeseci.

Strukturu planiranog i ostvarenog prihoda ilustruje sljedeća tabela:

R/B
Vrsta
Plan/04
Struktura
Ostvarenje
Struktur
Index

1.
Porezni prihodi
3.485.000,00
25,73
3.069.253,81
28,28
88

2.
Neporezni prihodi
2.091.000,00
15,44
1.361.489,39
12,54
65

3.
Prih.od pruž.jav.usl.
194.000,00
1,43
91.973,06
0,85
47

4.
Cestovne naknade
950.000,00
7,01
929.429,94
8,56
98

5.
Tek.grant.dr.niv.vlasti
843.100,00
6,22
42.346,51
0,39
5

6.
Prihod budž.Kantona
2.500.000,00
18,45
1.874.997,00
17,28
75

7.
Prih.tek.perioda 1-6
10.063.100,00
74,28
7.369.489,71
67,90
73

8.
Pren.sredst. iz predh.godi.
3.483.550,00
25,72
3.483.547,90
32,10
100

9.
Ukupno / 8+9/
13.546.650,00
100,00
10.853.037,61
100,00
80

U poređenju sa planiranim ostvareni prihod tekućeg perioda bilježi usporeniju dinamiku priliva za 2 indexna poena. Pojedinačno posmatrano, uočava se da je to posljedica usporenije dinamike priliva prije svega neporaznih prihoda a zatim prihoda od pružanja javnih usluga i tekućih prihoda drugih nivoa vlasti.Međutim, iz prikazanog tabelarnog pregleda po devetomjesečnom obračunu uočava se i dalje prisutna pozitivna tendencija rasta poreznih prihoda koji bilježe rast za 13 indexnih poena u odnosu na linearnu dinamiku što predstavlja 28,28 % ukupnog prihoda i za 2,55 strukturnih poena viši je od planskih predviđanja. Tako su:

1. Porezni prihodi ostvareni u iznosu od 3.069.254 KM što predstavlja 88 % godišnjeg plana.U okviru
ove kategorije prihoda, najznačajniji prihod je prihod ostvaren po osnovu prometa nepokretnosti u iznosu od 2.343.942 KM odnosno isti čini 76 % ukupno ostvarenih poreznih prihoda. Ovako visok stepen ostvarenih prihoda po osnovu prometa nepokretnosti rezultat je neočekivanog i planom nepredviđenog rasta prometa nepokretnosti prije svega prometa stambenih jedinica koji ima dalju tendenciju rasta.
Najintenzivniji rast u odnosu na planska predviđanja bilježe porez na imovinu koji je ostvaren u iznosu od 308.821 KM što je za 13 indexnih poena iznad lineane dinamike, kao i porez na prihod od imovine i imovinskih prava koji je ostvaren u iznosu od 262.133 KM ili sa 12 indexnih poena iznad lineane dinamike. Visok stepen osvarenja ovih prihoda rezultat je neočekivano, neplanirane visoke stope naplate poreza iz ranijeg perioda, posebno poreza od iznajmljivanja imovine prije svega poslovnih prostorija. Ovo je i rezultat izuzetno dobre saradnje između Službe za oblast privrede i finansija te Porezne uprave ispostava Novo Sarajevo.

Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća ostvaren je u iznosu od 154.357KM, Budžetom Općine za 2004.godinu nije planiran, obzirom da se radi o posebnom porezu na plaću čija namjena tek treba da se utvrdi donošenjem pratećih podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

2. Neporezni prihodi ostvareni u iznosu od 1.361.489 KM što čini 65 % godišnjeg plana i za 10
indexnih poena ostvareni su ispod linearne dinamike. Izuzimajući prihod od uređenja gradskog građevinskog zemljišta koji je ostvaren sa 147%godišnjeg plana, uglavnom su prihodi u okviru ove kategorije ostvareni na nižem nivou u odnosu na planom utvrđen iznos,

- Prihodi od zakupa poslovnih prostorija ostvareni su u iznosu od 506.261 ili 63 % godišnjeg plana, usljed neostvarene očekivane naplate zaostalih a utuženih potraživanja iz ranijeg perioda,
- prihodi od zakupa javnih površina ostvareni su sa 57 % godišnjeg plana kao rezultat manjeg broja korisnika javnih površina, dijelom zbog loših vremenskih uslova a dijelom zbog izvođenja građevinskih radova na izgradnji javne rasvjete ul. Vilsonovo šetalište, dok prihodi od uređenja gradskog građevinskog zemljišta bilježe intenzivan rast 147 % u odnosu na planska predviđanja za 2004.godinu. Ovakvo izvršenje rezultat je primjene nove bazne cijene za određivanje naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta utvrđene Odlukom o utvrđivanju bazne cijene za određivanje naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj:12/04),
- prihodi za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište ostvareni su u iznosu od 99.414 KM ili sa 21 % godišnjeg plana, obzirom da nisu realizovane planirane aktivnosti ovih prihoda zapravo godišnji plan je utvrđen na osnovu programskih aktivnosti Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove imajući u vidu broj upravnih predmeta koji se vode u ovoj Službi, a odnose se na dodjelu zemljišta u svrhu gradnje, dodjelu zemljišta za individualnu i kolektivnu stambenu izgradnju.

3.Prihodi od pružanja javnih usluga, ostvareni su u ukupnom iznosu od 91.973 KM što
predstavlja 47 % godišnjeg plana i za 28% inedexnih poena niži su u odnosu na linearnu dinamiku a nisko izvršenje ovih prihoda rezultat je smanjenog interesovanja građana za uslugama kao što su: usluge kopiranja, ovjera potpisa na terenu, iznajmljivanje prostora MZ-a i sl.

4.Prihodi po osnovu naknada za puteve ostvareni su u iznosu od 929.430 KM ili sa 98 % godišnjeg plana, što je za 23 indexna poena više u odnosu na idealnu dinamiku.( Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo naknadno je utvrđena raspodjela sredstava od naknada za puteve iz cijene naftnih derivata na osnovu broja stanovnika i ostvarenog prometa za opčine Kantona Sarajevo).

5.Prihodi po osnovu dotacije Kantona realizovani su u iznosu od 1.874.997 KM ili 75 %
godišnjeg plana, što je u skladu sa visinom planiranih sredstava Budžeta Kantona za 2004.godinu.


II
RASHODI I IZDACI


Za izdatke i rashode po devetomjesečnom obračunu izdvojeno je 6.238.509 KM što predstavlja 46 % godišnjeg plana. Nisko izvršenje u odnosu na plan rezultat je usporenije dinamike potrošnje sredstava tekućih grantova, te izdvajanja za materijal i usluge, nabavku stalnih sredstava što ilustruje sljedeći tabelarni pregled:

Opis
Plan 2004
Strutura
Izvršenje
Struktur
Index

1.
Bruto plaće i naknade
4.495.610,00
33,19
3.079.192,60
49,36
68

2.
Doprinos poslodavca
337.990,00
2,50
240.016,41
3,85
71

3.
Izdaci za materijal i usluge
1.135.740,00
8,38
599.732,36
9,61
53

4.
Tekući grantovi
6.893.289,00
50,89
2.111.937,34
33,85
31

5.
Kapitalni grantovi
71.005,00
0,52
45.579,30
0,73
64

6.
Nabavka stalnih sredstava
412.916,00
3,05
114.325,48
1,83
28

7.
Rezerve 200.100,00
1,48
47.725,02
0,77
24

Ukupno / 1+7/
13.546.650,00
100,00
6.238.508,51
100,00
46

Analitički posmatrano po vrstama, izdvajanja za bruto plaće i naknade, doprinos poslodavca ostvarena su u okviru linearne dinamike, dok su ostala izdvajanja ostvarena ispod ispod linearne dinamike.

- za bruto plaće i naknade izdvojeno je 3.079.193 KM što predstavlja 68 % Budžetom utvrđenog iznosa i za 7 indexna poena niži su u odnosu na idealnu dinamiku.Niži nivo izvršenja rezultat je planiranih a nerealiziranih sredstava na ime stipendiranja djece šehida, boraca i drugih čija će realizacija uslijediti sa početkom školske 2004/2005 godine,

- za materijal i usluge izdvojeno je 599.732 KM što predstavlja 53 % godišnjeg plana. Ako se izuzmu izdaci za održavanje skloništa čija realizacija još uvijek nije otpočela, što je rezultat zakonske nedorečenosti i neriješenih nadležnosti između Kantona i Općina, većim dijelom izdaci u okviru ove ekonomske kategorije ostvareni su na nivou linerne dinamike i u skladu su sa dinamikom priliva sredstava.

- za tekuće grantove ukupno je izdvojeno 2.111.937 KM ili 31% planiranog iznosa. Planirana sredstva na ime tekućih grantova, svojim najvećim dijelom, odnose se na Službu za oblast prostornog uređenja i čine 55 % ukupno planiranih sredstava po tekućim grantovima za 2004.godinu. U oblasti prostornog uređenja u posmatranom periodu realizovano je ukupno 883.064 KM što čini 23 % godišnjeg plana . Nisko izvršenje u okviru ove službe uslovljeno je objektivnim okolnostima, prije svega lošim vremenskim uvjetima i neosposobljenošću građevinske operative da istovremeno prati aktivnosti Direkcije cesta Kantona Sarajevo i Općine Novo Sarajevo na izvođenju radova na glavnoj saobraćajnici u ulici Zmaja od Bosne i na asfaltiranju cesta na području Općine. Takođe, treba istaći i nizak stepen izvršenja sredstava u okviru grupe Vodovod i kanalizacija, obzirom da je planirano finansijsko učešće Kantona Sarajevo za realizaciju projekata kanalizacije u ul.Milinkladska i za vodovodnu mrežu u ul.Humska i naselju Velešići Hum izvršeno namjenskom doznakom sredstava početkom mjeseca augusta, tako da se realizacija ovih projekata nije ni mogla započeti.
Preostala planirana sredstva tekućih grantova najvećim dijelom odnose se na razdio 01-
Općinsko vijeće i 08 Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove. U okviru razdjela 01 Općinsko vijeće, stepen realizacije je 58 % i na zadovoljavajućem je nivou, obzirom da su realizirana ona grant sredstva koja su ispunjavala uslove za realizaciju.U okviru razdjela 08- Imovinsko pravna služba, izvršenje po grant sredstvima je 5 % , kao što je već rečeno posljedica je izostanka aktivnosti u odnosu na planirane.

- za nabavku stalnih sredstava izdvojeno je 114.325 KM što predstavlja 28 % godišnjeg
plana, a odnosi se na nabavku kompjuterske opreme, kopir aparata, printera i namještaja za potrebe službi kao i opremanje restorana u zgradi Općine.

- iz sredstava tekućih rezervi izdvojeno je 47.725 KM ili 24% godišnjeg plana, a veći dio ovih sredstava realiziran je po Odlukama Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

Ukupna izdvajanja po razdjelima odnosno službama kretala su se u skladu sa planskim predviđanjima izuzimajući službe za prostorno uređenje, urbanizam, komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline, za geotetsko - imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina te obnovu i razvoj, gdje su izvajanja po devetomjesečnom obračunskom periodu ispod linearne dinamike obzirom da se najveće učešće tekućih grantova realizuje u okviru ovih službi.

I na kraju može se zaključiti da u cjelini gledano nije bilo prekoračenja planiranih izdataka i rashoda te da je trošenje budžetskih sredstava bilo u skladu sa dinamikom priliva.

Analitički prikaz ostvarenih prihoda po vrstama, kao i izdataka prema, funkcionalnoj, organizacionoj i ekonomskoj klasifikaciji prikazan je u tabelarnom dijelu uz Informaciju o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za period 01.01.-30.09.2004.godine.


Download PREGLED PLANA I REALIZACIJE PRIHODA I PRIMITAKA,RASHODA I IZDATAKA PO RAZDJELIMA za period od 01.01.2004-30.09.2004.godine u Adobe Acrobat (PDF) formatu

OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Komšić,dipl.pravnik[ Povratak: 3. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2005 ]
press centar
JAVNI POZIV
Sarajevo, 17.4.2014.
za podnošenje prijava za tehnički pregled građevina Dalje
U četvrtak 17. aprila ove godine  dalje
Uspjesi učenika Osnovne muzičke i baletske škole \'\'Novo Sarajevo\'\' dalje
Predstavnici HKD „Napredak“ Novo Sarajevo posjetili Općinu Novo Sarajevo dalje
developed by daenet