example

O općini


Teritorija Općine Novo Sarajevo zauzima centralni dio Sarajevskog polja, i administrativni je te poslovni, kulturni, obrazovni i trgovinsko uslužni dio grada Sarajeva.

Općina je osnovna jedinica lokalne samouprave. Svaka općina ima statut koji mora biti u skladu sa Ustavom kantona, Ustavom Federacije, Ustavom kantona i federalnim i kantonalnim zakonima.

Statutom Općine Novo Sarajevo se bliže uređuju slijedeča pitanja:

 • pravo na lokalnu samoupravu
 • ostvarivanje i zaštita ljudskih prava i osnovne slobode
 • ostvarivanje saradnje sa ombdusmenima
 • samoupravni djelokrug Općine
 • organi općinske vlasti
 • općinski viječnici
 • ovlašćenja i način rada organa uprave Općine
 • oblici neposrednog učešća građana o odlučivanju o lokalnim poslovima
 • mjesna zajednica
 • organizacija i rad lokalne uprave
 • oblici saradnje sa drugim općinama i udruženja u zajednicu i saveze
 • financiranje i imovina lokalne samouprave
 • upravni nadzor
 • postupak za donošenje i promjenu Statuta
 • druga pitanja od značaja za rad Općine i ostvarivanje lokalne samouprave

Općina u okviru samoupravnog djelokruga, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pojedina oblast, obavlja naročito slijedeće poslove:

 • osigurava uslove i preduzima sve potrebne mjere za dosljedno poštivanje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, u skladu sa Ustavom
 • osigurava lokalne potrebe stanovništva u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, radu i zapošljavanju, socijalnoj zaštiti, kulturi, fizičkoj kulturi, sportu, i zaštiti i unapređenju životne okoline
 • osigurava uslove za razvoj pojedinih djelatnosti od značaja za Općinu
 • vodi urbanističko-stambenu politiku od značaja za Općinu i njen razvoj
 • upravlja Općinskom imovinom
 • osigurava obavljanje komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti
 • osigurava i razvija lokalnu infrastrukturu
 • osigurava uslove rada lokalnih radio i TV stanica, u skladu sa zakonom
 • vodi brigu o turističkim resursim Općine
 • uređuje i stvara uslove za racionalno korištenje i upravljanje građevinskim zemljištem i poslovnim prostorima
 • osigurava uslove za ostvarivanje mjesne samouprave
 • osniva javne ustanove i druga pravna lica od interesa za Općinu
 • osigurava javni red i mir
 • obavlja upravne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine i prenesene upravne poslove u skladu sa zakonom i Statutom
 • osigurava uslove za zaštitu imovine i lica od elementarnih nepogoda
 • vodi posebnu brigu o zaštiti prava šehitskih porodica i porodica poginulih boraca RVI i JOB-a
 • ostale poslove predviđene zakonom i drugim propisima

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga, u skladu sa zakonom, povjeriti gradu, ustanovama, privrednim društvima, drugim pravnim licima i samostalnim privrednicima osnovanim radi obavljanja javnih službi, o čemu odluku donosi Općinsko Vijeće.

inet.jpg
siq.jpg

Organi općinske vlasti su:

Zakonodavno-normativna vlast :
Općinsko vijeće

Izvršna vlast :
Općinski Načelnik i službe za upravu

/ Sudska vlast je regulisana posebnim zakonom, a za područje općine se osniva općinski sud, pred kojim građani ostvaruju svoja prava i interese. /

BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
KUD LOLA: Održana revija narodnih nošnjih

U subotu 16. septembra, u prostorijama kulturno-umjetničkog društva „Lola“, ...

Okrugli stol na temu "Heroine odbrane Bosne i Hercegovine"

Udruženje pripadnica Armije RBiH u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo 18. septembra organizovalo ...

Završena sanacija dijela ulice Halida Kajtaza na podučju Novog ...

Završena sanacija dijela ulice Halida Kajtaza na podučju općine Novo Sarajevo. Radovi ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo