example

Služba za poslove Kabineta Općinskog načelnika


Služba za poslove Kabineta Općinskog načelnika vrši sljedeće poslove

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata;
 • stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava;
 • prati stanje u oblasti za koju je organizovana, poduzima mjere za koje je ovlaštena i predlaže odgovarajuće mjere nadležnim organima;
 • analizira, inicira i priprema prijedloge propisa iz svoje nadležnosti;
 • organizuje i vrši sve stručne i administrativno – tehničke poslove za potrebe rada Općinskog načelnika i sekretara općinskog organa uprave;
 • priprema sjednice Kolegija Općinskog načelnika, vodi zapisnik i obezbjeđuje realizaciju zadataka utvrđenih na Kolegiju;
 • ostvaruje saradnju sa pomoćnicima Općinskog načelnika u cilju blagovremene izrade općih i pojedinačnih akata;
 • vodi evidenciju i čuva originale propisa i općih akata koje donosi Općinski načelnik i stara se o njihovom blagovremenom objavljivanju u službenom glasilu;
 • prati i obezbjeđuje realizaciju odluka i zaključaka Općinskog vijeća koji se odnose na Općinskog načelnika;
 • ostvaruje saradnju sa pomoćnicima Općinskog načelnika koji rukovode službama za upravu i stručnim službama da blagovremeno izrađuju propise i druge opće akte o pitanjima iz nadležnosti službi i utvrđuje konačne tekstove tih propisa i općih akata koje donose Općinski načelnik ili Općinsko vijeće;
 • inicira i učestvuje u izradi planova, programa i projekata iz djelokruga rada Općine;
 • ostvaruje stalnu saradnju sa Službom za poslove Općinskog vijeća u svim pitanjima koja se odnose na obaveze Općinskog načelnika prema Općinskom vijeću i preduzima mjere za blagovremeno izvršenje;
 • uspostavlja saradnju sa kantonalnim i gradskim organima uprave i drugim organima, Policijskom upravom, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima u svim pitanjima koja se odnose na rad Općinskog načelnika;
 • organizuje prijem stranih i domaćih delegacija, privrednih društava, građana i nevladinih organizacija koje prima Općinski načelnik;
 • vrši kabinetske protokolarne, operativno-tehničke i druge poslove za potrebe Općinskog načelnika;
 • vrši poslove preispitivanja sistema upravljanja kvalitetom da bi obezbijedilo stalnu pogodnost, adekvatnost, efektivnost i usaglašenost sistema sa strateškim usmjerenjem;
 • na temelju izvještaja i planova/programa rada službi izrađuje sveobuhvatne izvještaje te periodične i godišnje informacije i analize iz djelokruga rada Općinskog načelnika i Službe za poslove Kabineta Općinskog načelnika;
 • obavlja poslove informisanja javnosti na principima zakonitosti i transparentnosti;
 • prati rad i prikuplja podatke o radu svih službi, Općinskog načelnika i Općinskog vijeća koji su potrebni za informisanje javnosti o njihovim aktivnostima i u saradnji sa rukovodiocima službi i Općinskim načelnikom informiše javnost;
 • obavlja poslove prezentacije aktivnosti Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, odnosno kontakte sa javnošću, u svrhu davanja jedinstvenih informacija o radu Općine;
 • vrši obradu tekstova i tehničku pripremu za objavljivanje u Informativnom biltenu Općine, na WEB stranici, intranetu i publikacijama koje izdaje Općina;
 • organizuje press konferencije i intervjue Općinskog načelnika, kao i njegovo gostovanje u medijima;
 • priprema i organizuje emisije za medije sa temama iz Općine, te sačinjava i čuva elektronske zapise;
 • na adekvatan način priprema i osigurava objavljivanje određenih informacija o radu organa, u cilju ostvarivanja odnosa s javnošću;
 • informiše javnost o radu svih službi, osim kada za pojedinačno istupanje u javnosti načelnik iznimno ovlasti lice iz pojedine službe;
 • priprema i organizira aktivnosti u oblasti saradnje sa medijima;
 • izrađuje, uređuje i lektoriše biltene i informacije općinskih službi, kao i sve propise i druge materijale koji se dostavljaju Općinskom načelniku i Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje;
 • iskazuje potrebe i učestvuje u procesu javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 • učestvuje u procesu izrade strategije razvoja općine i definiranja strateških pravaca i prioriteta razvoja;
 • na zahtjev Službe za upravljanje lokalnim razvojem: učestvuje u procesu strateškog planiranja i dostavlja statističke i druge podatake iz djelokruga Službe, analizira i dostavlja analize stanje u područjima u nadležnosti Službe; dostavlja informacije o eksternim akterima sa kojima Služba direktno sarađuje ili im pruža usluge; dostavlja informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata za koje je zadužena Služba; dostavlja informacije potrebne za izradu plana implementacije strategije i učestvuje u izradi istog;
 • vrši kontrolu dokumenata i podataka prema zahtjevu međunarodnog ISO standarda;
 • stara se o provođenju općinske politike utvrđene Strategijom razvoja Općine;
 • izrađuje izvještaje te periodične i godišnje informacije i analize iz djelokruga Službe;
 • obavlja i sve druge stručne i druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe, kao i poslove koje odredi Općinski načelnik.

  OBRASCI

NS-OB-106 Prijava za razgovor sa načelnikom

KONTAKT

dr. Hasan Tanović
Općinski načelnik
tel: +387 33 492-272
fax: +387 33 644-559
nacelnik@novosarajevo.ba


Adela Velagić
Pomoćnik Općinskog načelnika
tel: +387 33 492-326
adela.velagic@novosarajevo.ba


Odsjek za informisanje, odnose s javnošću i protokolarne poslove
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax +387 33 492-342
press@novosarajevo.ba

BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
KUD LOLA: Održana revija narodnih nošnjih

U subotu 16. septembra, u prostorijama kulturno-umjetničkog društva „Lola“, ...

Okrugli stol na temu "Heroine odbrane Bosne i Hercegovine"

Udruženje pripadnica Armije RBiH u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo 18. septembra organizovalo ...

Završena sanacija dijela ulice Halida Kajtaza na podučju Novog ...

Završena sanacija dijela ulice Halida Kajtaza na podučju općine Novo Sarajevo. Radovi ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo