example

Meunarodni dan borbe protiv rasne i svih oblika diskriminacije

 

Međunarodni dan borbe protiv rasne i svih oblika diskriminacije obilježava se 21. marta svake godine.

Tim povodom Komisija za ljudska prava, slobode i rodnu ravnopravnost Općinskog vijeća Novo Sarajevo podsjeća na poštovanje člana 14 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama kojim se zabranjuje svaki vid diskriminacije, kao i Protokol 12 uz istu koji sadrži odredbu koja uvodi opću zabranu diskriminacije. Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama sastavni je dio Ustava Bosne i Hercegovine.

U skladu sa Zakona od zabrani diskriminacije BiH pod diskriminacijom se smatra svako različito postupanje uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojem licu ili grupi lica i onima koji su s njima u rodbinskoj ili drugoj vezi na osnovu njihove rase, boje kože, jezika, vjere, etničke pripadnosti, invaliditet, starosna dob, nacionalnog ili socijalnog porijekla, veze s nacionalnom manjinom, političkog ili drugog uvjerenja, imovinskog stanja, članstva u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanja, društvenog položaja i spola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, spolnih karakteristika, kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi, prava i sloboda u svim oblastima života.“

Zabrana diskriminacije primjenjuje se na sve javne organe, kao i na sva fizička i pravna lica, te u javnom i u privatnom sektoru, u svim oblastima, a naročito: zaposlenja, članstva u profesionalnim organizacijama, obrazovanja, obuke, stanovanja, zdravstva, socijalne zaštite, dobara i usluga namijenjenih javnosti i javnim mjestima, te obavljanja privrednih aktivnosti i javnih usluga.

Vodič za građane/ke kroz diskriminaciju, u okviru On-line biblioteke portala Diskriminacija, Udruženja „Prava za sve“, pruža informacije bh. građanima i građankama o diskriminaciji, kako je prepoznati, kako reagovati. Publikacija je dostupna na linku ispod:

Publikacija

Komisija za ljudska prava, slobode i rodnu ravnopravnost Općinskog vijeća usvojila je Program rada za 2021.godinu, u okviru kojeg se, između ostalog, predviđa i obilježavanje datuma od značaja za ljudska prava, slobode i rodnu ravnopravnost.


BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
Novosarajevske školske biblioteke bogatije za 1.420 lektira

Općina Novo Sarajevo izvršila je nabavku lektira i stručne literature za potrebe ...

PRIJAVI SE! Motivacioni govor Prof. Kasima Tatića namijenjen ...

Regionalni program lokanle demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) sa zadovoljstvom najavljuje ...

OIK: Zbirni rezultati i informacije o održanim izborima za članove ...

Općinska izborna komisija Novo Sarajevo objavila je zbirne rezultate i informacije o održanim ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo