example

Saopštenje povodom stanja ruševnog stambenog objekta u ulici Trnovska 9

Vezano za nedavna dešavanja i objave putem medija i socijalnih mreža, a povodom stanja ruševnog stambenog objekta u ulici Trnovska 9, te izgradnje stambeno – poslovnog objekta u neposrednoj blizini u ulici Ljubljanska br. 10, ovim putem želimo informisati javnosti o sljedećem:

PORODICA RITER

Na adresi Trnovska 9 se nalazi stambeni objekat u vlasništvu Općine Novo Sarajevo i u istom, kao  nosioci stanarskog prava i korisnici stambene jedinice dugi niz godina žive članovi porodice Riter.

Problemi u pomenutom stambenom objektu koji nakon rata nikada nije saniran, počinju prije nešto više od dvadeset godina i nisu nastali izdavanjem građevinske dozvole za izgradnju objekta ul. Ljubljanska 10, kako pojedinci žele predstaviti i zloupotrijebiti novonastalu situaciju.

Zbog lošeg stanja u kojem se objekat nalazio još 2008. godine je urađen Elaborat o istražnim radovima na konstrukciji objekta od strane Građevinskog fakulteta – IMK instituta za meterijale i konstrukcije Sarajevo, nakon čega je u zaključcima pomenutog Elaborata navedeno da ni horizontalni ni vertikalni elementi nemaju propisanu sigurnost uz preporuku da se izvrši razgradnja i ponovna izgradnja objekta.

Imajući u vidu navedeno, Općina Novo Sarajevo je obezbijedila Izvedbeni projekat rekonstrukcije nosive konstrukcije objekta izrađen od strane IMK Građevinskog fakulteta u Sarajevu dana 26.02.2010.godine na koji Zavod za zaštitu kulturno – historijskog naslijeđa KS nije dao svoju suglasnost budući da nije tretirana arhitektonska faza. Pošto je predmetni objekat stambenog karaktera i pod zaštitom je Zavoda, Općina Novo Sarajevo je isti u više navrata kandidovala za Program “Velike opravke” na zajedničkim dijelovima stambenih zgrada Kantona Sarajevo. Do sada ovaj prijedlog nikad nije prihvaćen od strane nadležnog Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, a najvjerovatnije zbog iznimno velikih troškova koje restauracija ovakvog objekta i zahtjeva.

U Stručnom mišljenju o stanju konstrukcije objekta kolektivnog stanovanja u ulici Trnovska br.9, izrađenog od strane Građevinskog fakulteta UNSA – IMK Institut za materijale i konstrukcije Sarajevo, 05.03.2015.godine zaključeno je da je stanje cjelokupne konstrukcije KRITIČNO, odnosno da je konstrukcija toliko oštećena da ne garantuje nikakvu sigurnost i da se očekuju urušavanja manjih ili većih dijelova konstrukcije (što se i desilo 2019.godine).

U vezi sa navedenim Općinska služba za komunalne i stambene poslove i saobraćaj već dugi niz godina nastoji da riješi stambeni problem porodice Riter, ulažući napore da imenovanog izmjesti i smjesti u neku od uslovnih stambenih jedinica u vlasništvu Općine Novo Sarajevo.

Sve ponuđene stanove, u cilju stambenog zbrinjavanja, gospodin Riter je odbio, a stanovi su mu nuđeni od 2005. godine na različitim lokacijama, poput onih u:

  • ulici Šibenska broj 1,
  • Ljubljanskoj broj 16 A,
  • Avde Smajlovića broj 35,
  • Džemala Bijedića broj 84,
  • Džemala Bijedića broj 70,
  • kao i dva stana u ulici Dobojska broj 3. 

Napominjemo, porodici Riter je i 2019. godine bila naložena zabrana upotrebe predmetnog devastiranog stambenog objekta Rješenjem Službe za inspekcijske poslove Općine Novo Sarajevo, jer je objekat i tada po stručnom nalazu bio opasan za korištenje, imajući u vidu činjenicu da je došlo do urušavanja cijelog stropa u dijelu zgrade.  Te, 2019. godine je došlo do propadanja krovne konstrukcije, stropnih i podnih konstrukcija na dijelu objekta od krova do prizemlja što je bio osnov za donošenja rješenja o zabrani upotrebe građevine uz saznanja iz Elaborata. Rješenje o zabrani upotrebe građevine je 2019.godine doneseno na Općinu Novo Sarajevo kao vlasnika građevine, a isto je dostavljeno Riter Ivi kao korisniku objekta.

Na ovo Rješenje je uložena žalba i 15.09.2022. godine Kantonalni Sud u Sarajevu poništva istu i vraća postupak na početak sa uputama:

(a) da se provjeri tačnost žalbenih navoda koje je istakao Ivo Riter da zgrada trenutno nema većih oštećenja te da će ukoliko se ne uradi rekonstrukcija i sanacija zgrade doći do fizičkog propadanja ostalih dijelova zgrade

(b) da se osvrne na zaključak tematskog kolegija Općine Novo Sarajevo od 14.05.2019.godine na kojem je između ostalog donijet zaključak kojim se zadužuje nadležna Služba da poduzme sve neophodne korake kako bi Općinskom vijeću uputio prijedlog o dodjeli stana Ivi Riteru, a kako bi se time trajno riješilo njegovo stambeno pitanje.

Dakle, Općinski načelnik i nadležne službe su odmah po primanju presude, po istoj postupili i održali stručni kolegij, te je nakon toga i nakon sagledavanja svih činjenica i dostupnih procjena i elaborata, Rješenjem Službe za inspekcijske poslove Općine Novo Sarajevo naređena vlasniku građevine, u ovom slučaju Općini Novo Sarajevo i nosiocu stanarskog prava, gospodinu Ivi Riteru zabrana upotrebe devastiranog stambenog objekta, jer je isti opasan po život i zdravlje ljudi, dok se ne izvrši sanacija objekta, ukoliko se utvrdi da je ista moguća.

Odmah nakon toga, Općinsko vijeće je na inicijativu Općinskog načelnika održalo hitnu sjednicu na kojoj je usvojena Odluka o davanju stana na privremeno korištenje bez naknade za porodicu Riter.

Radi se o realizaciji hitne mjere, odnosno dodjele stana na privremeno korištenje za smještaj Ive Ritera kao nosioca stanarskog prava stana koji se nalazi u zgradi u ulici Trnovska br. 9, a koja je ruševna i ne osigurava ispravnost, upotrebljivost i sigurnost zgrade kao cjeline.

Stan koji mu je ovom Odlukom vijeća dodijeljen na period od godinu dana je u vlasništvu Općine Novo Sarajevo i nalazi se na Trgu heroja.

Svrha realizacije ove mjere, je da se porodici Riter što prije obezbijediti iseljenje iz postojećeg devastiranog objekta koji nije siguran za korištenje, te ugrožava život iste.

Svjesni činjenice da se radi o stanu koji je manje kvadrature u odnosu na onaj koji porodica Riter koristi, ovo je trenutno najbrže rješenje, jer je jedini koji je u potpunosti renoviran i odmah useljiv.

Općinski načelnik je zadužio nadležne službe da odmah pristupe pronalasku i renoviranju većeg stana na nižoj etaži i čim se taj proces bude završio, porodica Riter će moći da preseli u isti sa čime je upoznata porodica Riter prilikom službene posjete od strane službenika Općine Novo Sarajevo.  

 

POČETAK IZGRADNJE STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA U ULICI LJUBLJANSKA BR. 10

U neposrednoj blizini parcele na kojoj se nalazi gore spomenuti stambeni objekat u vlasništvu Općine Novo Sarajevo u kojem živi porodica Riter, u ulici Ljubljanska br.10 počela je izgradnja stambeno poslovnog objekta.

Činjenica jeste da se početak građevinskih radova na tom lokalitetu „poklopio“ sa procesima koji se odnose na rješavanje višedecenijskog problema sa zgradom u kojoj živi porodica Riter, ali to ni u kom slučaju ne znači da ova dva procesa imaju bilo kakvu međusobnu poveznicu, izuzev što se parcele nalaze jedna do druge i što su, kako glavna općinska inspektorica, tako i sam općinski načelnik naložili niz koraka kako bi se osiguralo da se svi radovi i aktivnosti obavljaju na najsigurniji način u skladu sa zakonom i pozitivnom praksom.

Napominjemo da je pravomoćnim Rješenjem Službe za oblast prostornog uređenja i urbanizma Općine Novo Sarajevo, Investitoru „E-SPV“ d.o.o. Sarajevo, izdata urbanistička saglasnost za radove na izgradnji stambeno-poslovnog objekta, na mjestu ranije srušenih legalnih objekata u ulici Ljubljanska broj 10 u Sarajevu. U postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, a nakon obavljenog uviđaja na licu mjesta, prema stručnim nalazima vještaka geodete i urbaniste, utvrđeno je da su na predmetnoj parceli koju je činio neuređen parking prostor, ranije egzistirala tri legalna objekta, upisana u zemljišne knjige.

Skrećemo pažnju svima koji klasičnim spinovanjem i dezavuisanjem javnosti žele sebi da priskrbe jeftine političke poene, ali i imaju bilo koju vrstu koristi na ovaj ili onaj način, da se predmetni lokalitet nalazi u obuhvatu Regulacionog plana “Kovačići“, a koji je usvojen od strane Gradskog vijeća Grada Sarajeva 29.05.2013. godine.

Dakle, nikakve se nepredviđene i nepoznate procesne radnje nisu dogodile, niti je ova općinska administracija učinila bilo šta što nije odranije planirano i predviđeno na ovom lokalitetu.

Budući da je ovim Regulacionim planom planirana izgradnja stambenog-poslovnog objekta u ulici Ljubljanska broj 10, koji se nalazi u zoni zaštite “B“ cjelina Ljubljanske ulice (donji dio Kovačića), Služba za oblast prostornog uređenja i urbanizma je bila obavezna pribaviti Saglasnost Kantonalnog Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, što je i učinjeno.

Cijeneći navedeno, te činjenicu da je Idejni projekat urađen u skladu sa Regulacionim planom određenim urbanističko-tehničkim uvjetima, utvrđeno je da postoje uslovi za izdavanje urbanističke saglasnosti. Na temelju izdate urbanističke saglasnosti, pribavljeno je Rješenje o saglasnosti Kantonalnog Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Sarajevo na glavni projekat arhitekture objekta u ulici Ljubljanska broj 10, kao i ostale saglasnosti propisane urbanističko-tehničkim uslovima, te je Investitoru „E-SPV“ d.o.o. Sarajevo, izdato odobrenje za građenje.

U toku postupka, a prije izdavanja urbanističke saglasnosti, shodno odredbama Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, svim zainteresovanim stranama (vlasnicima i nosiocima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa predmetnom nekretninom)  data je mogućnost uvida u idejno rješenjena način da je istim, prema podacima o vlasništvu i posjedništvu u katastaru i gruntu, na adresu upućen poziv za uvid u Idejno rješenje koje je bilo izloženo u prostorijama MZ „Kovačići“.

Za osobe ili više osoba koje organu nisu poznate, ili se ne mogu odrediti, dostavljanje poziva za uvid u idejno rješenje je izvršeno javnim priopćenjem na oglasnoj ploči organa, odnosno Općine Novo Sarajevo i oglasnoj ploči MZ Kovačići.

Na kraju, želimo da naglasimo kako bi javnost imala prave i pravovremene informacije, da sve nadležne službe Općine Novo Sarajevo svakodnevno vode nadzor nad navedenim procesima, te se u skladu sa situacijom na terenu poduzimaju sve neophodne i zakonom propisane radnje.

Pojedini vijećnici Općinskog vijeća Novo Sarajevo su iznijeli netačne i dvosmislene informacije iako su imali priliku da čuju, pročitaju i uvjere se u sve tačne podatke koji su im bili dostupni, kako kroz općinske službe, tako i na samoj sjednici Općinskog vijeća koja je tretirala ovu tematiku.

Bili su protiv usvajanja Odluke o dodjeli stana za porodicu Riter, vjerujući da javnost sa tim neće biti upoznata, obzirom da sjednica nije bila javna, već je održana on-line.

Veoma brzo nakon toga, putem socijalnih mreža su ukazali  neograničenu „empatiju“ i „brigu“ o spomenutoj porodici, direktno povezujući višedecenijski problem sa početkom građevinskih radova na susjednoj parceli, iznoseći ozbiljne klasifikacije vezane za procese, investitore i općinsku administraciju.  

Svjesno, dovodeći javnost u zabludu, kreiraju atmosferu u kojoj se indirektno vrši pritisak na porodicu Riter da ne postupi po Rješenju nadležne inspekcije, te samim tim iste dovode u neposrednu opasnost da se građevina uruši i ugrozi im živote i zdravlje. 

To predstavlja veoma drsko i nedopustivo ponašanje bilo koga, a posebno osoba koje bi trebale da zastupaju interes građanki i građana.

Koristimo priliku da ohrabrimo i pozovemo javnost, sve stanare, medije i novinare da ukoliko imaju saznanja ili bilo kakve dokaze o eventualnim neregularnostima ili nezakonitom djelovanju kako službi tako i samog općinskog načelnika, iste proslijede nadležnim organima na dalje postupanje, ali i da iskoriste sva svoja pripadajuća prava u procesima koji su u toku i koji slijede.  


BRZI LINKOVINAJNOVIJE VIJESTI
Nastavlja se sanacija i nadogradnja javne rasvjeta na području Novog ...

Na području općine Novo Sarajevo u toku je izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i ...

Anketa za privrednike sa teritorije Općine Novo Sarajevo

Za potrebe izrade Programa podrške razvoju poslovnog sektora Općine Novo Sarajevo za period ...

„Kreativna radionica za djecu s poteškoćama u razvoju“ u ...

Načelnik Općine Novo Sarajevo, dr. Hasan Tanović obišao je prvu od četiri ...


KONTAKT
RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 16:00
Šalter sala
Ponedjeljak - Petak
07:30 - 18:00
OSNOVNI KONTAKT PODACI
Zmaja od Bosne 55
71000 Sarajevo, BiH
Centrala tel: +387 33 492-100
Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda):
1411965320011288 Bosna Bank International d.d.
Press
71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 492-276, +387 33 492-275
fax: +387 33 492-342
© Općina Novo Sarajevo